ÜLKE GENELİ (DEPREM BÖLGESİ HARİCİ İLLER) YARDIM BAŞVURULARI DUYURUSU


"Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında
Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması
gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için yardım sağlanmaktadır.


2024 yılında proje ve uygulama yardımlarından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin
en gec 15 Ocak 2024 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca 2024 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl
Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi de 15 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.


Proje yardımı başvuruları için istenen belgeler:
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına
haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösteren güncel tapu kaydı),
f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar
tarafından hazırlanan rapor,
ğ) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında),
h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine
dair mimar tarafından imzalı taahhütname.


Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (T.C. kimlik kartı fotokopisi),
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna
ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri) (Basılı veya
taranmış olarak CD ortamında),

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış güncel tapu kaydı (Başvuru sahibi adına haciz
kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),
g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık
maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)
h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında).


Toplu vardım başvuruları için istenen belgeler:
a) İlgili yerel idare tarafından korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak ve doku bütünlüğü
içinde yer alan ve toplu yardım kapsamında başvuruda bulunulacak her bir taşınmaz kültür varlığına
ait (yardımın konusuna göre yukarıda belirtilen belgelerden oluşan) başvuru dosyaları,
b) Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal
sahiplerinin muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların
muvafakatnameleri,
ç) Yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası
(1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması
halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar,
d) Toplu yardım başvurusunda bulunulan alanda yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye
Meclisi Kararı,
e) Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, proje kapsamındaki tescilli ve tescilli
olmayan yapıların belirtildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli harita.
 

Yönetmelik metnine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20788&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Ayrıntılı bilgi için irtibat bilgileri:
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - Yardım Şube Müdürlüğü
0 312 4706165 - 4706173 - 4706166 - 4706170 - 4706171


25.12.2023 11:03:29     214

İletişim

  • Çarşı Mah. Cumhuriyet Cd No:1
    İkizdere/Rize
  • (0464) 416 11 47
  • (0464) 416 15 47
  • bilgi@ikizdere.bel.tr
Abdi EKŞİ
İkizdere Belediye Başkanı